Znaleziska

Znaleziska Znaleziska

PANIEŃSZCZYZNA stan.1, gm. Jastków, woj. lubelskie.
Badania wykopaliskowe na osadzie i cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych przeprowadzono z inicjatywy i ze środków finansowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Pracami kierował mgr Mieczysław Bienia. Trwały w okresie od 2 sierpnia do 31 października 2007 roku. Łącznie przebadano wykopaliskowo powierzchnię 202,4 arów odkrywając 598 obiektów osadniczych.
Z powierzchni osady oraz z wypełnisk obiektów pozyskano stosunkowo dużą ilość ruchomego materiału archeologicznego kultury pucharów lejkowatych. Ogółem zinwentaryzowano 8093 zabytków. Na zbiór ten składa się: 4 naczynia gliniane, 6714 fragmentów ceramiki, 427 krzemieni, 109 przedmiotów kamiennych, 660 fragmentów kości zwierzęcych, 6 niekompletnych szkieletów ludzkich, 130 fr. przepalonych kości ludzkich, 1 dłuto kościane, 1 fr topora rogowego, 1 krążek gliniany, 3 fr. przęślików glinianych, 231 fragmentów polepy, 13 fragmentu muszli małży.

W wypełnisku obiektu 28 wystąpił związany z kulturą pucharów lejkowatych pucharek z uchem „ansa lunata” zdobiony pod wylewem zdwojonym ornamentem sznurowym, a na brzuścu potrójnym sznurem. Ucho nie było zdobione ornamentem. Podobny pucharek wystąpił również na sąsiednim stanowisku 13 w Panieńszczyźnie oraz położonych na Płaskowyżu Nałęczowskim stanowiskach w Karmanowicach, Wąwolnicy, Lublinie Sławinku.
Na stanowisku wystąpiły także liczne przedmioty wykonane z krzemienia.
Najefektowniejszym zabytkiem kamiennym był odkryty w wypełnisku obiektu 399 kamienny topór z guziczkowatym obuchem. Należał do odmiany reprezentującej typ symetryczny w profilu bocznym. Podobne egzemplarze pochodzą ze stanowisk w Karmanowicach, Lasku Stockim, czy Lublinie Sławinku.

Znaleziska Znaleziska

Dwa kliny-dźwigary. Najstarsze ze znanych narzędzi górniczych. Jeden z klinów bogato zdobiony rytym ornamentem krzywolinijnym. Odnalezione w Jaskini w Obrazowej, warstwa WII, datowane ok. 30 000 lat p.n.e. Stosowane w kopalniach krzemienia w epoce kamienia i na początku epoki brązu do odrywania buł cennego surowca od skały macierzystej. Wykonane ze ….